Ogłoszenie naboru Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

ul. Księżnej Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

w wymiarze – 1 etat

[ PLIK DO POBRANIA PDF ]

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

1) niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • spełnia jeden z poniższych warunków: 1) posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 4 lata stażu pracy, 2) posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 5 lat stażu pracy,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2) dodatkowe

 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów regulujących pracę i funkcjonowanie szkoły,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość komputera, programów komputerowych Word i Excel,
 • mile widziana znajomość programów: VULCAN UONET+ (dziennik elektroniczny, sekretariat), System Informacji Oświatowej,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • dobra organizacja pracy, umiejętności pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu,

 • dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

 1. Warunki pracy:

 • praca na pełny etat,

 • praca w siedzibie jednostki,

 • zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu, praca przy monitorze ekranowym,

 • umowa na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,

 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,

 • praca w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi:

 • przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów uczniów klas młodzieżowych i słuchaczy,

 • prowadzenie ewidencji uczniów i słuchaczy w księdze uczniów i słuchaczy,

 • kompletowanie arkuszy ocen oraz sporządzanie ich odpisów i występowanie do innych szkół o przesłanie odpisu arkusza ocen,

 • przygotowywanie dokumentacji do egzaminów, a po ich zakończeniu kompletuje,

 • rejestrowanie, wystawianie i wydawanie legitymacji uczniowskich,

 • odbieranie i anulowanie legitymacji uczniom, którzy przerwali naukę,

 • pobieranie , wypełnianie, rejestrowanie, wydawanie oraz rozliczanie indeksów dla słuchaczy,

 • wystawianie i wydawanie duplikaty świadectw, legitymacji i indeksów,

 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie nauczycielom prace kontrolne słuchaczy,

 • kontrolowanie zapisów w indeksach oraz formalne potwierdzenie zaliczenia semestrów,

 • wystawianie i wydawanie zaświadczeń o pobieraniu nauki uczniom szkoły i słuchaczom,

 • sporządzanie i aktualizacja list uczniów i słuchaczy,

 • informowanie Gimnazja i instytucje o obowiązku szkolnym,

 • monitorowanie terminów ważności zaświadczeń lekarskich medycyny pracy oraz wystawianie i wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy,

 • sporządzanie zestawień dla celów sprawozdawczości (SIO, GUS, Starostwo i inne instytucje),

 • prowadzenie korespondencji dot. spraw uczniów i słuchaczy oraz innych rodzajów pism zleconych przez dyrekcję lub sekretarza szkoły,

 • współpraca z wychowawcami klas,

 • wprowadzanie danych do programu komputerowego VULCAN UONET+ (Sekretariat, Dziennik),

 • wydawanie dokumentów uczniom i słuchaczom kończącym szkołę lub rezygnującym ze szkoły,

 • zabezpieczanie pieczęci szkoły,

 • przyjmowanie i dostarczanie adresatom informacji telefonicznych,

 • udzielanie wyczerpujących informacji na temat naboru,

 • przygotowywanie dokumentacji klas kończących do archiwum,

 • wykonywanie czynności administracyjno – gospodarczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki,

 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów szkolnych,

 • kontrolowanie oraz funkcjonowanie obiektów szkolnych pod względem czystości oraz sprawności urządzeń (elektrycznych, hydraulicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych i innych),

 • nadzorowanie oraz zaopatrywanie szkoły w: opał, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, materiały instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, artykuły biurowe, druki szkolne i inne,

 • przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek i potrzeb remontowych, dokonywanie oceny pilności i sposobu ich wykonania,

 • rozpatrywanie wniosków ustnych i pisemnych oraz kwalifikacja poszczególnych lokali do remontu, naprawy lub wymiany,

 • kontrolowanie jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne obsługujące nieruchomości,

 • odpowiedzialność za dokumentację nieruchomości,

 • regularna lustracja nieruchomości,

 • odpowiedzialność za właściwy stan sanitarny budynków i ich otoczenie oraz estetykę,

 • nadzorowanie pracą pracowników obsługi (sporządzanie harmonogramu pracy, zaopatrywanie w potrzebne materiały, organizowanie zastępstwa za chorych i nieobecnych w pracy, dbanie o przestrzeganie dyscypliny w pracy),

 • przydzielanie i zaopatrywanie pracowników szkoły w odzież ochronną i roboczą oraz inne środki bhp zgodnie z normami, które wydaje za pokwitowaniem,

 • uczestniczenie w spisie inwentarzowym oraz odpisywanie zużytego sprzętu,

 • rejestrowanie, zabezpieczanie, rozliczanie w książce druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych oraz wydawanie ich kasjerowi,

 • współuczestniczenie i przygotowywanie dokumentacji w organizowaniu przetargów,

 • współdziałanie z firmami nad prawidłowym przebiegiem prac w szkole,

 • zawieranie umów na wynajem pomieszczeń szkolnych oraz nadzór nad ich terminowością,

 • prowadzenie rejestru umów oraz aneksów oraz sprawdzanie terminów ich zakończenia,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, jego zastępców, sekretarza szkoły oraz głównego księgowego,

 • w okresie urlopów lub nieobecności innych pracowników wykonywanie niezbędnych czynności administracyjnych,

 • czuwanie nad ładem, porządkiem sekretariatu oraz prawidłową atmosferą w pracy.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny ofertę pracy (zawierającą niżej wymienione dokumenty:

 • złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Księżnej Agnieszki 2 (poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00)

lub

 • przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem

,,Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjno-gospodarczych ” do dnia 13.11.2017r. do

godz. 14.00.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • kopie potwierdzające zatrudnienie i staż,

 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzające wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończone kursy, szkolenia, referencje itp.

 • kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata (poświadczona własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (potwierdzone własnoręcznym podpisem),

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem),

(zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – mile widziana informacja o osobie wydana przez Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,

 • zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,

 • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 1. Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016r., poz. 902 ze zm.).

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję konkursową będzie polegało
  na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej w toku, której zostaną sprawdzone kwalifikacje. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Zespołu. Szczegółowe zasady postępowania konkursowego zawiera zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

UWAGA

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust.3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U. 2017 poz. 894)


Data publikacji: 31 października 2017