Status prawny

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
- Aktu Założycielskiego.
- Uchwał Rady Powiatu w Świdnicy,
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami),
- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
- Statutu,
- Zarządzeń Kuratora,
- Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
- Ramowego planu pracy szkoły,
- Planu rozwoju Szkoły,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
Regulaminów:
- Regulaminu Rady Pedagogicznej.
- Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
- Regulaminu Rady Słuchaczy.
- Regulaminu Rady Rodziców
- Regulaminu biblioteki szkolnej. Organem prowadzącym Szkołę jest:
- Powiat Świdnicki – Starostwo Powiatowe ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7, 58-100 Świdnica.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
 Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Pobierz Status prawny w wersji *.pdf

POBIERZ


Data publikacji: 4 lutego 2014