Status prawny

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
– Aktu Założycielskiego.
– Uchwał Rady Powiatu w Świdnicy,
– Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
– Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami),
– Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami),
– Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami),
– Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
– Statutu,
– Zarządzeń Kuratora,
– Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
– Ramowego planu pracy szkoły,
– Planu rozwoju Szkoły,
– Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
Regulaminów:
– Regulaminu Rady Pedagogicznej.
– Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
– Regulaminu Rady Słuchaczy.
– Regulaminu Rady Rodziców
– Regulaminu biblioteki szkolnej. Organem prowadzącym Szkołę jest:
– Powiat Świdnicki – Starostwo Powiatowe ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7, 58-100 Świdnica.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
 Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Pobierz Status prawny w wersji *.pdf

POBIERZ


Data publikacji: 4 lutego 2014