Przetargi

 Świdnica, dnia 07.08.2014

.ZSE-KG 2070 / 7 /2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 prawo zamówień publicznych

 

I ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia 58-100 Świdnica

ul. Księżnej Agnieszki 2

Działając w oparciu o zapisy dotyczące zamówień o wartości do 30.000 Euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty na usługi sprzątające:

 

 

II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Kompleksowe sprzątanie powierzchni budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Pionierów 10 o powierzchni 600m2 oraz kompleksowe sprzątanie powierzchni hali sportowej wraz z pomieszczeniami przylegającymi do hali ( łaźnie, toalety, magazyn sportowy, pokój trenera, korytarze ) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Pionierów 10 o powierzchni 741,5 m2

 

W celu dokonania dokładnej wyceny Wykonawca może zapoznać się z przedmiotem zamówienia po uprzednim zawiadomieniu szkoły pod nr tel.74 85226-41

 

Zakres prac codziennych:

 

– zamiatanie i mycie powierzchni użytkowych

– ścieranie kurzy, usuwanie zabrudzeń z różnych przedmiotów lub ścian,

podłóg oraz gum do żucia

– mycie i dezynfekcja toalet, prysznicy, umywalek i armatury

– opróżnianie koszy na śmieci ( mycie koszy z dezynfekcją ) oraz wynoszenie

nieczystości do pojemników na śmieci

– uzupełnienie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych

wymiana worków w koszach

 

do zadań okresowych należy:

– dwa razy w roku mycie okien

– raz w roku pranie firan

– dwa razy w roku gruntowne czyszczenie nawierzchni hali sportowej

 

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach ustalonych przez szkołę.

Wszelkie prace należy wykonać w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole.

Umowa zostanie zawarta na rok szkolny 2014/2015 od 25.08.2014-30.06.2015

 

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

 

  1. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej

 

V MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej należy składać lub przesłać do dnia 20.08.2014 r do godz. 13.00 na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych

ul. Ks. Agnieszki 2 ,58-100 Świdnica (sekretariat. pokój nr 18) l lub drogą e-mail ekonomik@adner.net

Oferta złożona po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta, Nr NIP i Regon, nr konta

– wartość oferty (netto oraz brutto) za 1/m-c

– termin ważności oferty 30 dni

 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta

 

VI WYBÓR OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty j nastąpi dnia 20.08.2014 o godz.14.30 w oparciu

o najniższą stawkę cenową.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

W załączeniu:

wzór oferty

 

data publikacji 07.08.2014

Sporządził: Teresa Ratajczak

.

 


Data publikacji: 7 sierpnia 2014