Organizacja pracy

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

4.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.

6.Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:
Budynek przy ul. Księżnej Agnieszki 2 posiada:
·dwie pracownie komputerowe z dostępemnowe-logo-foto do Internetu,
·dwie pracownie symulacyjne (przedsiębiorstwo przemysłowe i handlowe),
·pracownie towaroznawstwa i inne wyposażone pracownie przedmiotowe,
·bibliotekę i czytelnię oraz Multimedialne Centrum Informacji (około 20 tysięcy woluminów i 34 tytuły zaprenumerowanych czasopism),
·gabinet pielęgniarski,
·herbaciarnię.

Budynek przy ul. Pionierów 10 wyposażony jest w pracownie:
·fotograficzną,
·graficzną,
·malarską i rysunkową,
·techniczną,
·komputerową,
·aerografu
·oraz nowoczesną halę sportowa.

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI
1.Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2.Szkoła organizuje spotkania z rodzicami według ustalonego harmonogramu.
 Strona – kalendarz


Data publikacji: 4 lutego 2014